Rozeznanie rynku

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza do wzięcia udziału w procedurze rozeznania rynku na potrzeby projektu „Lubuska Akademia Szkoleń-poznaj ICT i języki obce” oznaczenie L.A.S.11/2017.

Przedmiot rozeznania to pełnienie obowiązków specjalisty/ki ds. identyfikacji poziomów luk kompetencyjnych uczestników/czek celem przypisywania ich do grup na tym samym poziomie w ramach projektu „Lubuska Akademia Szkoleń-poznaj ICT i języki obce”, którego uczestnikami/czkami są osoby z województwa lubuskiego, w wieku 25 lat
i więcej, należących do min jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

 • Jest osobą powyżej 50 roku życia (nie więcej niż 64 lata życia).
 • Jest osobą posiadającą wykształcenie maks. ponadgimnazjalne (tj. średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe lub bez formalnego wykształcenia).
 • Jest osobą z niepełnosprawnością.
 • Jest osobą mieszkającą na terenach wiejskich (zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA kat.3)

które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności
i kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i/lub kursach w obszarze umiejętności, w okresie do 31 maja 2018r.

Badanie luk kompetencyjnych będzie realizowane w trakcie spotkania ze specjalistą/ką przy pomocy narzędzi do badania poziomów luk kompetencyjnych, których celem będzie przypisanie uczestników/czek do grup na tym samym poziomie zaawansowania z zakresu umiejętności ICT.
Spotkanie będzie trwało w zależności od wyboru przez uczestnika/czkę obszaru wsparcia tj. do 1 godziny. W projekcie przewidziano łącznie 200 godzin spotkań w terminie do 31.05.2018 r. Miejsce spotkań: na terenie całego województwa lubuskiego zgodnie z preferencją uczestników/czek projektu.

Od kandydata/ki na specjalistę/kę ds. identyfikacji poziomów luk kompetencyjnych uczestników wymagać się będzie wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie lub minimum 2–letniego doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie lub w obszarze badania luk kompetencyjnych. Kandydat na Specjalistę jest zobowiązany potwierdzić swoje kwalifikacje. Specjalista będzie zatrudniony na umowę zlecenie.

Proszę o odpowiedź na pytanie jakiego wynagrodzenia (zawierającego składki ubezpieczeniowe płacone przez pracownika i składki ubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę – tzw. brutto brutto) spodziewałby/aby się Pan/Pani za jedną godzinę pełnienia obowiązków specjalisty/ki ds. identyfikacji poziomów luk kompetencyjnych uczestników celem przypisywania ich do grup na tym samym poziomie?

Na zgłoszenia czekamy do dnia 22.11.2017r. do godz.10.00.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej: m.przadka@opzl.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie usługi wynajmu sal szkoleniowych komputerowych do realizacji szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika w ilości 800 salogodzin, w ramach realizacji projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” , uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zadania wyłoniono firmę Tylda Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsk’u. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1/17; 37-200 Przeworsk.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w obszarze tworzenia rozwiązań i wspierania użytkowników narzędzi ICT, w formie autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle, w ramach realizacji projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” , uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zadania wyłoniono firmę Asseco Data Systems.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zapewnienie trenerów do poprowadzenia szkoleń w obszarze wykorzystania narzędzia ICT w roli użytkownika, w ramach realizacji projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” , uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zadania wyłoniono firmę Asseco Data Systems.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zapewnienia cateringu podczas szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika, w ramach realizacji projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” , uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zadania wyłoniono firmę PHU GREG.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi wynajmu sal szkoleniowych komputerowych do realizacji szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika w ilości 800 salogodzin, w ramach realizacji projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” , uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zadania wyłoniono firmę Lubuska Wojewódzka Komenda OHP Zielona Góra.

Zapytanie ofertowe
Dotyczące zapewnienia cateringu podczas szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie cateringu/przerw kawowych dla uczestników szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika, trwających minimum 4 godz./dzień, w łącznej ilości 3 000 sztuk oraz obiadów dwudaniowych (zupa, drugie danie, napój) dla uczestników szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika, trwających minimum 6 godz./dzień, w łącznej ilości 1 000 sztuk. Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r., dla zamówień przekraczających kwotę 50 000 PLN netto.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – catering

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert


Zapytanie ofertowe

Zapewnienie sal komputerowych do realizacji szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal komputerowych do realizacji szkoleń w obszarze wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika, w wymiarze nie większym niż 800 salo godzin.
Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r., dla zamówień przekraczających kwotę 50 000 PLN netto.

Załączniki:

L.A.S 8/2017 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zaproszenia L.A.S. 8.2017 do składania ofert na sale komputerowe

Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert nr 8.2017 na sale komputerowe


Informacja o wynikach z rozeznania rynku

Uprzejmie informujemy, że procedury rozeznania rynku dla projektu „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8: Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zakończone.
Przekazujemy informację o wyłonionych firmach do realizacji zadań.

 1. W wyniku zakończenia procedur dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń językowych
  z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego wyłoniono firmę AKAPIT Angelika Sznabel
  z Żar.
 2. W wyniku zakończenia procedur dot. organizacji i przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego wyłoniono firmę Perfect English z Nowego Sącza.
 3. W wyniku zakończenia procedury dot. dostarczenia podręczników do języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego wyłoniono firmę AKAPIT Angelika Sznabel z Żar.