Regulamin rekrutacji uczestników/-czek w ramach projektu
„Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8
Nowoczesna Edukacja

Działanie 8.3
Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego
z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Biuro Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
65-076 Zielona Góra, ul. Reja 6
Tel./fax: 68 327 18 81
e-mail: akademia.lubuskie@interit.eu
adres www: las.interit.eu

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu pn. „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” nr RPLB.08.03.00-08-0129/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Projekt – projekt pn. „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce” realizowany w Partnerstwie przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz InterIT Spółka z o.o.
 2. Projektodawca – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 3. Kandydat/-tka – osoba aplikująca do udziału w Projekcie.
 4. Osoba pracująca – za osobę pracującą uznaje się:
  1. Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
  2. Osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
 5. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako osoba bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 6. Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym i niezarejestrowane jako bezrobotne.
 7. Osoba zamieszkująca obszary wiejskie – osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategotia 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
 8. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne) zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO.
 9. Uczestnik/-czka projektu – Kandydat/-ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.
 10. Szkolenie – szkolenie stacjonarne i e-learning ICT, realizowane w ramach Projektu w obszarach:
  1. Wykorzystanie narzędzi ICT w roli użytkownika.
  2. Tworzenie rozwiązań i wspieranie użytkowników narzędzi ICT.
  3. Języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski).
 11. Punkt Kontaktowy – biuro rekrutacyjne prowadzone przez Projektodawcę, którego adres jest opublikowany na Portalu Projektu.
 12. Komisja Rekrutacyjna – komisja kwalifikująca Kandydatów/-ki na Uczestników/-czki Projektu, obradująca w trybie co miesięcznym.
 13. Portal Projektu – portal informacyjno-rekrutacyjny Projektu dostępny pod adresem: http://las.interit.eu
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 3 Uczestnik/-czka projektu

 1. Uczestnik/-czka Projektu jest osobą, spełniającą poniższe kryteria dostępu:
  1. Zamieszkuje na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).
  2. Jest w wieku 25 lat i więcej.
  3. Należy przynajmniej do jednej z poniższych grup:
   1. Jest osobą powyżej 50 roku życia (nie więcej niż 64 lata życia).
   2. Jest osobą posiadającą wykształcenie maks. ponadgimnazjalne (tj. średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe lub bez formalnego wykształcenia).
   3. Jest osobą z niepełnosprawnością.
   4. Jest osobą mieszkającą na terenach wiejskich (zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA kat.3)
  4. Zgłasza się do uczestnictwa w Projekcie z własnej inicjatywy.
  5. Wypełniła formularz zgłoszeniowy na Portalu Projektu lub dostarczyła wypełniony dokument do Punktu Kontaktowego.
  6. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach przysługuje osobom o wykształceniu maks. ponadgimnazjalne (tj. średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe lub bez formalnego wykształcenia).
 2. Kandydat/-ka staje się Uczestnikiem/-czką projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną z chwilą obustronnego podpisania Umowy szkoleniowej.
 3. Kandydat/-ka musi spełniać kryteria kwalifikujące go/ją do udziału w projekcie w dacie wypełniania Formularza zgłoszeniowego oraz podpisywania Umowy szkoleniowej.
 4. Uczestnik/-czka projektu może wziąć udział w następującej ilości Szkoleń:
  1. Jedno szkolenie z wykorzystania narzędzi ICT w roli użytkownika lub jedna ścieżka szkoleniowa w zakresie tworzenia rozwiązań i wspieranie użytkowników narzędzi ICT.
  2. Jedno szkolenie (60h) z języka obcego.

§ 4 Wymagane dokumenty

 1. Proces rekrutacji Kandydata/-ki do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o wypełniony na Portalu Projektu lub dostarczony do Punktu Kontaktowego formularz zgłoszeniowy.
 2. Proces kwalifikacji Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o:
  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Umowę szkoleniową wraz z załącznikami.

§ 5 Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników/czek projektu

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę.
 2. W ramach Projektu planuje się, że wsparcie otrzyma: 380 Uczestników/-czek projektu, w tym
  1. 133 osoby po 50 roku życia.
  2. 228 kobiet.
  3. 285 osób posiadających wykształcenie maks. ponadgimnazjalne.
  4. 191 osób mieszkających na terenach wiejskich.

  Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem aplikacji Kandydata/-ki.

 3. Każdy/-a z Uczestników/-czek Projektu musi być niezależny od Projektodawcy.
 4. Rekrutacja rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Kandydata/- formularza zgłoszeniowego na Portalu Projektu lub dostarczenia wypełnionego formularza do Punktu Kontaktowego.
 5. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/-czek Projektu do poszczególnych Szkoleń lub do zakończenia realizacji Projektu.
 6. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, zgodnie z założonymi w projekcie rezultatami. Kwalifikacja Kandydatów/-ek będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów zdobytych w dwóch etapach zgodnie z następującymi kryteriamii:
  1. Etap I – wymagania wstępne:
   1. Spełnienie wymagań formalnych, o których mowa w § 3.
  2. Etap II – promowanie równości szans:
   1. Osoby niepełnosprawne + 5pkt.
   2. Kobiety + 5 pkt.
   3. Osoby z terenów wiejskich + 5 pkt.
   4. Osoby bierne/bezrobotne + 5 pkt.
 7. Przy równej liczbie punktów o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki Projektu będzie decydować kolejność rejestracji na Portalu Projektu/w Punkcie Kontaktowym.
 8. W przypadku uzupełniania dokumentów jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentacji rekrutacyjnej.
 9. Warunkiem zakwalifikowania Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki Projektu będzie dostarczenie do Punktu Kontaktowego dokumentów, wymienionych w § 4, pkt 2 na minimum 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia, w których ma uczestniczyć Uczestnik/-czka Projektu.
 10. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu podejmować będzie Komisja Rekrutacyjna, zbierająca się w zależności od intensywności zgłoszeń, nie rzadziej niż raz w miesiącu i w takich odstępach czasowych kwalifikujących Uczestników/-czki do projektu.
 11. W wyniku powyższego procesu tworzona jest lista Uczestników/-czek Projektu oraz Lista Rezerwowa. Zakwalifikowani Kandydaci/-tki, którzy/re znajdą się na listach, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub elektronicznie na min. 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia pierwszych zajęć, na które zostali zakwalifikowani.
 12. Dla Szkoleń z obszaru ICT i w zakresie umiejętności językowych warunkiem przypisania Uczestnika/-czki Projektu do danego Szkolenia jest posiadanie przez niego kompetencji na 1 lub 2 poziomie w zastosowanej przez Projektodawcę 5 stopniowej skali. Badanie kompetencji i przypisanie do grupy szkoleniowej odbywa się poprzez weryfikację luk kompetencyjnych Uczestnika/-czki Projektu poprzez wypełnienie testów wstępnych udostępnionych na Portalu Projektu.
 13. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/-czek Projektu na planowany termin rozpoczęcia Szkolenia, Uczestnicy/-czki Projektu zakwalifikowani/-ne do udziału w zajęciach otrzymają automatycznie możliwość uczestniczenia w nowym terminie, bez konieczności ponownego przechodzenia procesu kwalifikacji.

§ 6 Zobowiązania Uczestnika/-czki Projektu

Uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-a jest do:

 1. Podpisania wszystkich umów i dokumentów potrzebnych do realizacji wsparcia w ramach Projektu,
 2. Wypełnienia obowiązków wynikających z umów z Projektodawcą,
 3. Uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych oraz realizacji e-learningu,
 4. Wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu, monitoringiem i ewaluacją,
 5. Dostarczania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów na żądanie Projektodawcy i niezbędnych do realizacji Projektu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Portalu projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  Załącznik: Wzór umowy IT i ICT

Pobierz regulamin